Algemene voorwaarden

  1. De toezending van een prijzentarief is niet als offerte te beschouwen en verplicht ons niet tot levering.
  2. De in de prijslijst genoemde prijzen luiden vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
  3. Elke bestelling en of overeenkomst aangegaan met een onzer agenten of vertegenwoordigers is slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging van verkoper.
  4. Alle aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag der aflevering gelden.
  5. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij vrachtvrije zending.
  6. Geen schadevergoeding wordt toegestaan voor eventuele vertraging in de levering.
  7. De verkochte artikelen worden met de grootste zorgvuldigheid uit de beste grondstoffen vervaardigd. Gelet op de zware eisen in de veelal ongunstige omstandigheden waaraan de verkochte artikelen onderworpen worden, kunnen wij geen waarborg of verantwoordelijkheid op ons nemen voor fouten of gebreken die deze producten mochten vertonen, noch de daaruit ontstane ongevallen aan personen of zaken.
  8. De artikelen die zouden wijzen op een mogelijk verzuim in de fabricage dienen aan ons adres verzonden te worden, voorzien van een etiket met naam en adres van afzender. Het onderzoek kan slechts plaats hebben wanneer de factuur betrekking hebbend op deze artikelen vereffend is.
  9. Bij vaststelling van een fabricagefout zal de verkoper enkel de defecte goederen vervangen, mits betaling door de koper van een tegenwaarde gelijk aan het gebruik dat hij van deze artikelen reeds heeft gehad, en zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Alle reklamaties moeten om geldig te zijn, geschieden binnen de acht dagen van de datum van de rekening. Onze rekeningen zijn betaalbaar op onze burelen, contant. Bij wanbetaling of bij niet-betaling op vervaldag wordt, zonder dat daarbij een aanmaning of in morastelling nodig weze, het factuurbedrag verhoogd met de conventionele nalatigheidsinterest aan 12% per jaar vanaf factuurdatum. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zoals hierboven vermeld automatisch en van rechtswege door het eenvoudig verstrijken van de termijn en zonder dat hiertoe enige aanmaning noodzakelijk is, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd is, welke bepaald wordt op 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 65 zulks afzonderlijk van de vergoedende interesten. (Art. 1147 en 1152 van het B.W.) Bij wanbetaling van een factuur worden alle andere schulden van de koper onmiddellijk opeisbaar.
  10. De geleverde koopwaar blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs. Ingeval van wederverkoop voor dit ogenblik, moeten de overeenstemmende schuldvorderingen en de facturen die erop betrekking hebben als de onze beschouwd worden. In dit geval en op onze aanvraag zal de koper verkoper bij de derde aan koper, incasseren.

In alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

website by viavictor